برچسب: opportunity

Dmaic/SWOT

تحلیل ماتریس SWOT و کاربردهای آن

ماتریس SWOT چیست ؟   ماتریس SWOT یا (SWOT Analysis) روشی مفید برای فهم نقاط قوت، ضعف و همین‌طور شناساییِ فرصت‌ها و تهدیدهای پیشِ ‌رو…